Адрес: "СИНМЕД БЪЛГАРИЯ" ООД, гр. София, ул."Бели мел" 24, п.к. 19
E-mail: office@synmed-eu.com
Тел: +358 893 017 262
 

QuantiFERON® - TB Gold Plus - най-точният тест за туберкулоза

1. Същност на теста
2. Метод на определяне
3. Информативно съдържание и Клинично значение
4. Предимства на QuantiFERON® - TB Gold Plus теста при диагностиката на Туберкулозна инфекция
5. Препоръки за приложението на теста
6. Неопределен резултат
7. Материал за изследване

 

 

1.Същност на теста


QuantiFERON® - TB Gold Plus е ин витро диагностичен тест, откриващ специфичен клетъчно-медииран имунен отговор към антигени на Mycobacterium Tuberculosis (МТ)

Индивиди, инфектирани с микроорганизми от групата на М. Tuberculosis (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum) имат в кръвта си сенсибилизирани Т-лимфоцити, разпознаващи специфичните микобактериални антигени. Това разпознаване води до активацията им и секреция на цитокини (специално интерферон-гама IFNg). Чрез образуваните  цитокини се осъществява ефекторната функция на клетъчния имунен отговор и инфекцията се контролира.
Клетъчния имунитет (реакция на забавена свръхчувствителност) ех vivo  се демонстрира с кожни интрадермални тестове ( Манту тест).
            Специфичните за М. Tuberculosis антигени, които се използват в QuantiFERON® - TB Gold Plus са ESAT-6 (Early Secretory Antigenic Target-6) и CFP-10 (Culture Filtrate Protein-10). Двата антигена липсват в състава на ВCG ваксиналните щамове и в повечето нетуберкулозни микобактерии(NTM), с изключение на M. Kansasi, M. szulgai и M. marinum, които се срещат рядко. По този начин се осигурява значителната специфичност на теста и ограничаване на фалшиво положителните кръстосани реакции.


Прогрес за науката в изследването на ТБ с иновативна CD8+ T-клетъчна технология CD8+ T-клетките демонстрират важна роля в имунологията на МТБ инфекцията (16–18). QFT-Plus сега отчита клетъчно медиирания имунен отговор към МТБ инфекцията едновременно от CD4+ и CD8+ T-клетките. Новата TБ1 епруветка отчита предимно CD4+ отговора, докато TБ2 е оптимизирана за едновременно откриване на CD4+ и CD8+ отговорите.


Предимствата на QFT-Plus – четири епруветки, един точен резултат


QFT-Plus използва уникални епруветки за кръвни проби, които позволяват незабавна експозиция на лимфоцитите от кръвта към високо специфичните ТБ антигени или към тестовите контроли, покриващи вътрешната повърхност на епруветките. За QFT-Plus са необходими само 4 ml от цялостна кръв – 1 ml във всяка от 4те епруветки. QFT-Plus позволява изтеглянето на пробата в стандартна, обща епруветка с литиев хепарин и последващо пренасяне в съответните QFT-Plus епруветки. QFT-Plus е най-бързият и лесен наличен интерферон гама базиран тест без нуждата от тягостно изолиране на лимфоцити, субективно клетъчно броене, разреждане или посявки.


2. Метод на определяне


 Тестът се извършва на 2 етапа:
А) В четири уникални епруветки за кръвни проби – един с антигените  ESAT-6 и CFP-10, един с митогенна и един с нулева контрола, се изтегля 1ml кръв пациентска проба. Епруветките се инкубират за 16- 24 часа, след което се отделя плазмата.
Б) Измерва се количеството на секретирания IFNg в плазмата чрез ELISA метод. Резултатите се представят в Международни единици спрямо референтен (r) IFNg стандарт .


3. Информативно съдържание и Клинично значение


Резултатът от теста може да бъде положителен, отрицателен или неопределим. При отчитането се вземат под внимание и трите получени стойности на IFNg за митогена (положителна контрола), Nil (отрицателна контрола) и трите специфични антигена на всяка пациентска проба.
Общата реактивност на клетъчния имунитет на изследвания  индивид се контролира с положителната митогенна контрола.
Нулевата (Nil ) контрола определя базалната продукция на IFNg или евентуално неспецифично свързване с хетерофилни антитела на конкретната проба.

 • Резултатът е положителен за M. Tuberculosis, ако интерфероновата продукция, провокирана от ESAT-6 и CFP-10 е над граничната стойност (cut off >/= 0.35 IU/ml)
 • Резултатът е отрицателен, ако е налице оптимален митогенен отговор и продукцията на IFNg спрямо специфичните антигени липсва или е под граничната стойност(cut off< 0,35 IU/ml).
 • Резултатът от теста е неопределим за наличен клетъчен имунитет за МТ инфекция при:
  • ниска продукция на IFNg на митогенната контрола и на ESAT-6 и CFP-10 антигените. Има проучвания, които свързват този отговор с подтиснат Т клетъчен имунитет.
  • при високи стойности на нулевата (отрицателната) контрола.

При попадането на МТ в организма се генерира специфичен Т-клетъчен имунен отговор. Израз на МТ инфекцията са  двете състояния - латентна туберкулоза  и   активна болест.
Латентната МТ инфекция е безсимптомно състояние, при  което след инфектирането инфекцията присъства, но е непроявена. Известно е, че:

 • Най-голям риск от прогресия на болестта има през първите 2 години след заразяването.
 • Инфектирането с МТ предизвиква развитие на активна туберкулоза, ако броят и вирулентността на бактериите са големи и/или устойчивостта на болния е снижена. В този смисъл определени заболявания и състояния предразполагат  за по-бърза прогресия към активна туберкулоза:
  • захарен диабет;
  • автоимунни заболявания;
  • силикоза;
  • провеждана имуносупресивна терапия;
  • трасплантирани пациенти;
  • хронична бъбречна недостатъчност;
  • НІV и др.

4. Предимства на QuantiFERON® - TB Gold Plus теста при диагностиката на Туберкулозна инфекция
 
Наличието на латентна туберкулозна инфекция, активна  болест, както и голямото разнообразие на клинични форми на активната инфекция определят клиничното значение на теста за:
По-добро откриване на активна туберкулоза

 • QuantiFERON® - TB Gold Plus открива почти 3 пъти повече случаи с активна туберкулоза и особенно нелекувани такива в сравнение с кожния тест.
 • Чувствителността на QuantiFERON® - TB Gold Plus за откриване на такива случаи е 95%, а на кожните тестове- 66 – 75%.

Важно за диагнозата на латентна туберкулоза

 • Откриването и лечението на болни с латентна туберкулоза е от голямо значение за намаляване на заболяването в световен мащаб, както и на разпространението на резистентна на лечение туберкулоза.
 • QuantiFERON TB Gold тестът в това отношение е изключително ефикасен- според клинични проучвания специфичността му е 99 %. 

QuantiFERON® - TB Gold Plus предлага ясни предимства пред туберкулиновия кожен тест (ТКТ):

 • QuantiFERON е технология, която по лесен и достъпен начин на тестване на ТБ инфекцията, предоставя по-точни резултати от стогодишния туберкулинов кожен тест (ТКТ).
 • QFT-Plus използва интерферон гама базирана платформа (interferongamma release assay -IGRA), за да предостави количествено отчитане на Т-клетъчния имунен отговор към МТБ.
 • За разлика от ТКТ, QFT-Plus не се повлиява от предшестваща БЦЖ ваксинация (4, 10, 11).

Фалшиво позитивните резултати могaт да бъдат финансово бреме за Вашата ТБ скринингова програма и за Вашите пациенти. QFT-Plus има по-малко фалшиво позитивни резултати от туберкулиновия кожен тест, което означава по-малко ненужно последващо тестване и терапия.


5. Препоръки за приложението на теста (Guidelines for Using the QuantiFERON-TB for Detecting Mycobacterium tuberculosis Infection, US- CDC) със съкращения:

 • Позитивния резултат от теста насочва към действия и медицински интервенции, като и при позитивно Манту. Препоръчително е провеждането на изследване за НІV, поради факта, че наличието на НІV потенцира прогресията към активна болест.
 • В случаите на предишен контакт с пациенти, които са МТ инфектирани, отрицателния резултат би следвало да се потвърди с нов тест след период от 8-10 седмици след края на контакта.
 • При провеждане на профилактично лечение на високо рискови контактни пациенти (напр.имунокопрометирани) повторното тестуване е препоръчително 8-10 седмици след края на контакта.
 • Неопределимият резултат не дава приложима информация за вероятността за наличието на МТ инфекция.  Препоръчително е провеждането на повторно тестуване с взета наново кръв.

6. Неопределен резултат


Резултата се дефинира като “неопределен”, когато ТБ инфекция не може да бъде нито изключена, нито потвърдена.
В редки случаи резултатите не могат да бъдат интерпретирани, тъй като кръвните клетки не са отговорили на позитивния контролен стимул (вътрешна контрола).

Чрез включването на вътрешна контрола (митоген-съдържащата епруветка), теста Квантиферон позволява разграничение между неопределен резултат и действително негативния такъв.

Използваният митоген е фитохемаглутинин-P (PHA), представляващ неспецифичен стимулатор на T-клетките. Слабият IFN-γ отговор към митогена (<0.5IU/mL) показва неопределен резултат в случаите, когато кръвната проба дава и негативен отговор по отношение на туберкулозните (ТБ) антигени.
Това може да се наблюдава при недостатъчен брой лимфоцити, снижена активност на лимфоцитите, или на неспособност на изследваните лимфоцити да генерират IFN-γ.


7. Материал за изследване


Венозна кръв взета в оригинални вакутейнери на фирмата производител.

През Януари 2011 г., Министерство на здравеопазването на Р. България, издаде „Методическо указание за диагноза и лечение на латентна туберкулоза”, където тестът Квантиферон е упоменат като самостоятелен тест в редица случаи или като потвърдителен за положителен Манту тест. Едно от основните приложения на теста Квантиферон като самостоятелен тест е преди започване на биологична терапия с анти TNF-алфа препарати при ревматоиден артрит, Болест на Крон и др.